Voorwaarden voor deelname aan reizen en trainingen

Art 1. Definities

 1. Motorprofessional (verder te noemen “Motorprofessional”) : aanbieder van veiligheidstrainingen en -reizen.
 2. Training: Training of georganiseerde reis met of zonder begeleiding.
 3. Deelnemer : degene die deelneemt aan Training bij Motorprofessional.
 4. Inschrijver : degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van Deelnemer de overeenkomst met Motorprofessional aangaat.
 5. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Inschrijver en Motorprofessional.

Art 2. Inschrijven

 1. Op het moment van inschrijving of aanvaarding offerte, verder te noemen inschrijving, voor de Training, aanvaard Inschrijver het aanbod van
  Motorprofessional, en komt de overeenkomst tussen Inschrijver en Motorprofessional tot stand.
 2. Van de inschrijving zal Motorprofessional per e-mail een bevestiging sturen aan Inschrijver. In deze bevestiging zal alle relevante informatie
  betreffende de Training vermeld worden.
 3. Indien Inschrijver en Deelnemer niet dezelfde (rechts) personen zijn dan zal Inschrijver ervoor zorg dragen dat Deelnemer alle verplichtingen en
  voorwaarden welke voortvloeien uit de overeenkomst kent en aanvaardt. Deelnemer dient voorafgaand aan de Training daartoe nog een schriftelijke
  verklaring te ondertekenen jegens Motorprofessional.
 4. Zowel Inschrijver als Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met
  Motorprofessional.

Art 3. Cursusgeld en Betaling

 1. Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het voor de Training (plus eventuele huurmotor) door Motorprofessional
  vastgestelde bedrag, hierna: “het cursusgeld”.
 2. Het cursusgeld dient minimaal 28 dagen voor aanvang van de Training te zijn voldaan d.m.v. overschrijving op rekening NL55 KNAB 0257 3638 74
  t.n.v. Motorprofessional te Zwolle, o.v.v. de datum en soort van de Training of reis.
 3. Indien Inschrijver of/en Deelnemer in gebreke blijft/blijven met betaling binnen de in het tweede lid genoemde termijn, zal aan Motorprofessional een
  rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente. Betreffende rente zal worden berekend over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat
  het verzuim is ingetreden. Inschrijver of/en Deelnemer kan/kunnen bij overschrijding van de betalingstermijn eveneens gehouden zijn tot vergoeding van
  zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten welke tenminste 15% van de hoofdsom zullen bedragen, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk
  door Motorprofessional zijn gemaakt. Onder de in voorgaande volzin bedoelde kosten vallen onder meer kosten van rechtskundige bijstand,
  proceskosten en kosten betreffende het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau.

Art 4. Annulering/ Afmelding/ Verzetten door Deelnemer

Annulering dient schriftelijk te geschieden, en wordt binnen 3 werkdagen door Motorprofessional schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de
oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd.

 1. Bij annulering door Deelnemer zijn de volgende kosten verschuldigd door Inschrijver/Deelnemer:
  a. Bij annuleren tot 42 dagen voor aanvang van de Training 25% van het cursusgeld met een minimum van € 25,00.
  b. Bij annuleren tot 28 dagen voor aanvang van de Training 50% van het cursusgeld.
  c. Bij annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de Training 75% van het cursusgeld.
  d. Bij annuleren korter dan 7 dagen voor aanvang van de Training is geen restitutie mogelijk en is het gehele cursusgeld verschuldigd.
  e. In geval van vervanging als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden, € 10,- administratiekosten.
 2. Bovengenoemde termijnen gelden vanaf het moment van ontvangst van de annulering door Motorprofessional.
 3. Het verzetten van Training wordt gelijkgesteld aan annulering.
 4. Het niet verschijnen op Training staat gelijk aan annulering.

Art 5. Annulering / afmelding door Motorprofessional.

 1. Motorprofessional behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen (b.v. als het minimaal aantal deelnemers niet gehaald wordt) de Training te
  annuleren respectievelijk te verzetten naar een andere datum.
 2. Deelnemer wordt van wijzigingen of annulering schriftelijk of telefonisch zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
 3. Ingeval van annulering zal Motorprofessional het cursusgeld aan Inschrijver restitueren. Motorprofessional is over dit bedrag geen rente of boete
  verschuldigd.
 4. Ingeval van wijzigingen door Motorprofessional welke voor Deelnemer in redelijkheid niet aanvaardbaar zijn, zal Motorprofessional een alternatief aan
  Deelnemer aanbieden. Indien ook dit alternatief niet aanvaardbaar is voor Deelnemer, zal Motorprofessional het cursusgeld restitueren, zonder dat
  Motorprofessional over dit bedrag een rente of boete verschuldigd is.

Art 6. Vervanging

 1. Deelnemer kan zich laten vervangen door een derde, indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals in lid 2 geformuleerd.
 2. Voorwaarden:
  a. De in artikel 2 genoemde opdrachtbevestiging inclusief deze voorwaarden zullen door Deelnemer aan de derde worden overhandigd, en zonder voorbehoud door de derde worden aanvaard;
  b. Uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de Training wordt de vervanging door Deelnemer aan Motorprofessional gemeld, onder mededeling van alle gegevens van de derde zoals in het inschrijfformulier voor de Training zijn vermeld.

Art 7. Verplichtingen Deelnemer

 1. Voor deelname aan een Training georganiseerd door Motorprofessional dient Deelnemer in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Voornoemd
  rijbewijs dient tijdens de Training door Deelnemer te worden meegebracht en op eerste verzoek getoond te worden.
 2. Deelnemer is op de hoogte van c.q. beschikt over de voor de Training noodzakelijke vooropleiding en/of ervaring, e.e.a. volgens de actuele informatie
  op www.Motorprofessional.nl.
 3. Mocht de rijbevoegdheid van een Deelnemer tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet voldaan aan hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is
  het derhalve niet mogelijk om aan de Training deel te nemen.

Art 8. Voertuig

 1. Deelnemer dient er voor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de Training deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in het
  Voertuigreglement.
 2. De motorfiets is voorzien van geschikte banden voor de Training
 3. Deelnemer dient de motorfiets waarmee hij aan een Training deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid
  motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de
  door Motorprofessional georganiseerde Training.
 4. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur of ander bevoegd persoon het recht om Deelnemer te weigeren
  om aan de Training deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

Art 9. Kleding

 1. Tijdens de Training is het dragen van beschermende kleding verplicht (helm en volledig motorpak), inclusief motorlaarzen en motorhandschoenen.
 2. De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak
  gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

Art 10. Gezondheidsverklaring

Door akkoord verklaring van deze voorwaarden verklaart Deelnemer dat hij/zij geen medische beperking heeft om aan de Training deel te nemen.
Deelnemer verklaart verder lichamelijk fit te zijn, over een goede gezondheid te beschikken en geestelijk in staat te zijn motorfiets goed te besturen.
Deelnemer staat tijdens de training niet onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol.

Art 11. Media

Alle foto’s en video’s die door Motorprofessional (of vertegenwoordigers daarvan) zijn gemaakt, zijn eigendom van Motorprofessional. Motorprofessional
is gerechtigd dit materiaal voor wervingsdoeleinden (website, email nieuwbrieven, blogs, brochures, flyers etc) te gebruiken ook als Deelnemer daarop
herkenbaar is, zonder dat daarvoor kosten aan Deelnemer verschuldigd zijn. Het is Deelnemer niet toegestaan beeld en/of geluidsopnames te maken
van de instructie.

Art. 12 Slecht weer

Motorprofessional behoudt zich het recht voor om routes, locaties en programma van de Training aan te passen indien weersomstandigheden dit
vereisen. Motorprofessional kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor slecht of onaangenaam weer en dientengevolge wordt in die situaties geen
cursusgeld gerestitueerd.

Art 13. Herroepingsrecht

Op de Training is het zgn. herroepingsrecht uitgesloten, omdat de Training is aan te merken als een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarvan
de uitvoering is voorzien op een bepaalde datum / in een bepaalde periode.

Art 14. Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer neemt deel aan de Training en verklaart geheel voor eigen rekening en risico aan de Training deel te nemen.
 2. Deelnemer beseft dat het volgen van een (gevorderde) motortraining extra risico’s met zich meebrengt.
 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan. Deelnemer verklaart zich te zullen houden aan de ter plaatse
  geldende (verkeers)regels.
 4. Motorprofessional, de instructeur(s) en de terrein of circuitbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere
  bezittingen van Deelnemer noch voor letselschade opgelopen door Deelnemer, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de Training,
  behoudens in geval van opzet of grove schuld van Motorprofessional
 5. Deelnemer houdt onder alle omstandigheden rekening met de omgeving zoals woonwijken, campings, wandelaars, fietsers, paarden, andere
  deelnemers etc.